Close
You have no items in your shopping cart.
Search
Siswati sefu : Libanga 9 : incwadzi yekufundza

Siswati sefu : Libanga 9 : incwadzi yekufundza

Publisher : Shuter & Shooter (Pty) Ltd
SKU: 9781920605377
R 88,57
R 75,28
Siswati Setfu luhlelo lwetincwadzi teSiswati lolubhalwe lwahambisana nendlela lensha yeSitatimende Senchubomgomo Yavelonkhe Yekharikhulamu Nekuhlola. Loluhlelo luyatfolakala kusukela eSigabeni Sabokhewane, Sigaba Lesisemkhatsini neSigaba Lesiphakeme.
Siswati Setfu luhlelo lwetincwadzi teSiswati lolubhalwe lwahambisana nendlela lensha yeSitatimende Senchubomgomo Yavelonkhe Yekharikhulamu Nekuhlola. Loluhlelo luyatfolakala kusukela eSigabeni Sabokhewane, Sigaba Lesisemkhatsini neSigaba Lesiphakeme. Loluhlelo luhlanganise emasu lehlukene ekufundza kanye newekufundzisa lulwimi ngekulandzela inchubomgomo. Lugcamisa tingcikitsi letisematseni kanye netemasiko. Tehluko netifundvo tihlelwe ngekwemathemu nangekwemaviki.
Products specifications
ISBN13 9781920605377
Publisher Shuter & Shooter (Pty) Ltd
Contributor By (author) P.T. Jele, By (author) D.E. Mathebula, By (author) M. Kekana-Khumalo, By (author) T.N. Silombo, By (author) K.P. Nksoi
Publication Date 2013-06-13
Language Swazi; Swati
Format Paperback / softback
Pages 0
Product Dimensions (H x W x L) in mm 210 X 148 X 210
Shipping Weight (grams) 500
Write your own review Close Review Form
  • Only registered users can write reviews
*
*
Bad
Excellent
*
*
*
*
Description
Siswati Setfu luhlelo lwetincwadzi teSiswati lolubhalwe lwahambisana nendlela lensha yeSitatimende Senchubomgomo Yavelonkhe Yekharikhulamu Nekuhlola. Loluhlelo luyatfolakala kusukela eSigabeni Sabokhewane, Sigaba Lesisemkhatsini neSigaba Lesiphakeme. Loluhlelo luhlanganise emasu lehlukene ekufundza kanye newekufundzisa lulwimi ngekulandzela inchubomgomo. Lugcamisa tingcikitsi letisematseni kanye netemasiko. Tehluko netifundvo tihlelwe ngekwemathemu nangekwemaviki.
Products specifications
ISBN13 9781920605377
Publisher Shuter & Shooter (Pty) Ltd
Contributor By (author) P.T. Jele, By (author) D.E. Mathebula, By (author) M. Kekana-Khumalo, By (author) T.N. Silombo, By (author) K.P. Nksoi
Publication Date 2013-06-13
Language Swazi; Swati
Format Paperback / softback
Pages 0
Product Dimensions (H x W x L) in mm 210 X 148 X 210
Shipping Weight (grams) 500
}