Close
You have no items in your shopping cart.
Search
Picture for category Sesotho

Sesotho

Sesotho
3 Items in Grid 4 Items in Grid List

Dikeledi

Mosetsana wa dingwaga di lesome le bone o ne a tsaya maikarabelo a botsadi. Le fa mmagwe a ne a bona gore loso lwa gagwe lo fitlhile, o ne a itse gore Dikeledi o tlaa sala a itshwere sentle e bile a tlhokometse bomonnawe. E rile morago ga phitlho ya mmagwe, Dikeledi o ne a lemoga fa bagolo ba motshikeng ba ntse ba somoga ka bongwe ka bongwe mme ena le bomonnawe ba sala e le dikhutsana. Moagisani, MmaSelepe o ne a tsaya maikarabelo a gore o tlaa ba thusa fa ba tlhoka sengwe. Moruti Tau o ne a tlhola Dikeledi le bomonnawe gangwe le gape. E rile go bonala fa dikgwetlho tse Dikeledi a lebaganeng le tsona di le mokowa, moruti a tshepisa go mo thusa. Ka dinako dingwe moruti o ne a ba fa madi go reka tse ba di tlhokang. Dikeledi o ne a bolelela moruti gore ga a itse gore a tshepe mang.
R 101,70

Oxford Kganya Grade 1 Reader 2 Sesotho (1-Year)

Oxford Kganya Grade 1 Reader 2 Sesotho Digital Publication
R 8,77

Monate wa Puo Grade 8 Core Reader

Monate wa Puo Grade 8 Core Reader
R 46,77

Platinum A Re Šogeng Thari (Sepedi HL) Grade 12 Teacher's Guide ePDF (1-year licence)

E tšwa pele ka go akaretša dinyakwa tša CAPS (Setatamente sa Kharikhulamo le Pholisi ya Kelo) ebile e ngwadilwe ke bangwadi ba hlwahlwa
E tšwa pele ka diswantšho tša go kgahliša le mešongwana ya go lokela baithuti, gomme ya thuša go hlabolla dipoelo le go hlohleletša baithuti
E tšwa pele ka go thekga barutiši go boloka nako, gomme ya ba nolofaletša mošomo ka go ba tlabela ka matlakala a mošomo, ao a kago fotokopiwa
Boleng bja go tšwa pele = katlego!

This eBook is in ePDF format, which enables youto:
  • View the entire book offline on desktop ortablet;
  • Search for and highlight text; and
  • Add and edit personal notes directly in youreBook.
R 109,57

Platinum Mmampodi (Sesotho HL) Grade 10 Teacher's Guide ePDF (1-year licence)

Makgonatsohle e latetseng CAPS, e ngotswe ke Bangodi ba hlwahlwa
Makgonatsohle e nang le ditshwantsho le mesebetsi e ngolwang le e etswang, ho thusa hore baithuti ba be le kutlwisiso le bokgoni ba ho sebetsa ka bokgabane bo boholo dithutong tsa bona
Makgonatsohle e tataisang titjhere, e mmolokelang nako le ho mo thusa hore a be le bokgoni ba ho ruta ha bobebe, hobane e na le mehlala ya mesebetsi e ka kopuwang
Makgonatsohle e nang le boleng = katleho thutong le dihlahlobong

This eBook is in ePDF format, which enables youto:
  • View the entire book offline on desktop ortablet;
  • Search for and highlight text; and
  • Add and edit personal notes directly in youreBook.
R 65,22

Platinum A Re Šogeng Thari (Sepedi HL) Mphato 11 Tlhahlamorutiši ePDF (1-year licence)

E tšwa pele ka go akaretša dinyakwa tša CAPS (Setatamente sa Kharikhulamo le Pholisi ya Kelo) ebile e ngwadilwe ke bangwadi ba hlwahlwa
E tšwa pele ka diswantšho tša go kgahliša le mešongwana ya go lokela baithuti, gomme ya thuša go hlabolla dipoelo le go hlohleletša baithuti
E tšwa pele ka go thekga barutiši go boloka nako, gomme ya ba nolofaletša mošomo ka go ba tlabela ka matlakala a mošomo, ao a kago fotokopiwa
Boleng bja go tšwa pele = katlego!

This eBook is in ePDF format, which enables youto:
  • View the entire book offline on desktop ortablet;
  • Search for and highlight text; and
  • Add and edit personal notes directly in youreBook.
R 109,57

PASS Sesotho Kereiti ya 12 CAPS Digital Edition

PASS Sesotho Kereiti ya 12 CAPS boitokisetso ba ho atleha ha bonolo ditlhahlobong PASS Sesotho Bukanatataiso ena e fana ka kakaretso ya seo kharikhulamo e se hlalositseng mabapi le boitokisetso ba ditlhahlobo tsa makgaolakgang. Bukanatataiso ena e na le tse latelang: â?¢ Dintlha tsa bohlokwa tsa boitokisetso ba Tlhahlobo ya Makgaolakgang. â?¢ Mehlala ya dipotso le dikarabo tse lebeletsweng tsa Tlhahlobo ya Makgaolakgang. â?¢ Ditemoso tsa kamoo o ka arabang dipotso tsa tekokutlwisiso le tlhahisoleseding ya bohlokwa. â?¢ Ditlhaloso tsa mantswe a bohlokwa a sebediswang dipotsong tsa Tlhahlobo le ditemoso tse mabapi le Tlhahlobo ka kakaretso.
R 91,30

Monate wa Puo 7 (HL) Tithjere (CAPS)

Re a o amohela sehlopheng sa borobong. Buka ena e ngotsweng ka Sesotho sa Puo ya Lapeng e sebediswang le ho utlwisiswa ke baithuti. Re tshepa hore wena hammoho le basebetsimmoho esitana le baithuti, le tla natefelwa ke ho sebetsa ka yona ha bobebe. Baithuti ba tla fumana buka ena e baleha le ho utlwahala hantle, hobane e ngotswe ka puo ya bona ya lapeng. Re tshepa hore jwale o fihlile moo o neng o ya teng, e leng moo o fumaneng buka ya makgonatsohle, e tla etsa mosebetsi wa hao o be bobebe haholo, ha o tla thutong ya puo ya lapeng.
R 83,68

Monate wa Puo 9 (HL) Tithjere (CAPS)

Re a o amohela sehlopheng sa borobong. Buka ena e ngotsweng ka Sesotho sa Puo ya Lapeng e sebediswang le ho utlwisiswa ke baithuti. Re tshepa hore wena hammoho le basebetsimmoho esitana le baithuti, le tla natefelwa ke ho sebetsa ka yona ha bobebe. Baithuti ba tla fumana buka ena e baleha le ho utlwahala hantle, hobane e ngotswe ka puo ya bona ya lapeng. Re tshepa hore jwale o fihlile moo o neng o ya teng, e leng moo o fumaneng buka ya makgonatsohle, e tla etsa mosebetsi wa hao o be bobebe haholo, ha o tla thutong ya puo ya lapeng.
R 69,95

Monate wa Puo 8 (HL) Tithjere (CAPS)

Re a o amohela sehlopheng sa borobong. Buka ena e ngotsweng ka Sesotho sa Puo ya Lapeng e sebediswang le ho utlwisiswa ke baithuti. Re tshepa hore wena hammoho le basebetsimmoho esitana le baithuti, le tla natefelwa ke ho sebetsa ka yona ha bobebe. Baithuti ba tla fumana buka ena e baleha le ho utlwahala hantle, hobane e ngotswe ka puo ya bona ya lapeng. Re tshepa hore jwale o fihlile moo o neng o ya teng, e leng moo o fumaneng buka ya makgonatsohle, e tla etsa mosebetsi wa hao o be bobebe haholo, ha o tla thutong ya puo ya lapeng.
R 69,95

Malefane

Novel
R 78,22