Close
You have no items in your shopping cart.

Dear customer, please note that any orders placed on or after 20 December 2019 will only be dispatched from the 13th of January 2020.

Search
Picture for category isiZulu Readers

isiZulu Readers

isiZulu Readers
3 Items in Grid 4 Items in Grid List

Masihambisane

Izincwadi zokufunda zihlelwe kanje: Kukhona ezihambisana nezindaba ezisezincwadini ezinkulu. Ziyi-16 lezo ezihambisana nezincwadi ezinkulu, zihlelwe ngokwamazinga okufunda.
R 16,40 R 19,29

Masihambisane

Le ncwadi iqukethe izindaba ezihlabahlosile futhi ezakhayo. Ekupheleni kwaleyo naleyo ndaba kukhona imilolozelo, isifundo noma umsetshenzana. Zinezithombe ezigqame ngokwanele ukuze uthisha ababonise izithombe lapho kufundwa indaba.
R 75,28 R 88,57

Masihambisane

Incwadi yezilwane zasepulazini ithuthukisa ulwazi nothando lwezilwane zasekhaya. Umfundi uzothola ulwazi ngokuhlala kwazo, ukudla kwazo kanye nabantwana bezilwane nokunye.
R 16,40 R 19,29

Masihambisane

Izincwadi zokufunda zihlelwe kanje: Kukhona ezihambisana nezindaba ezisezincwadini ezinkulu. Ziyi-16 lezo ezihambisana nezincwadi ezinkulu, zihlelwe ngokwamazinga okufunda.
R 16,40 R 19,29

Masihambisane

Izincwadi zokufunda zihlelwe kanje: Kukhona ezihambisana nezindaba ezisezincwadini ezinkulu. Kukhona amagraded readers nawo ahlukaniswe ngokwamazinga okufunda, wona angama-24 esewonke.
R 11,53 R 13,57

Izindaba zabancane

Le ncwadi ihlelelwe abantwana bebanga R. Inezindatchana ezingamashumi amabili nanye, ekupheleni kwaleyo naleyo ndaba kukhona isifundo esidluliswayo ngaleyo ndaba kanye nomlolozelo ohambelana nendaba.
R 97,75 R 115,00

Izingubo zami

The series aims to encourage young children to read. It touches on various aspects of children's lives, from what they know to what is happening in other social contexts. The authors have been chosen for their special interest in this field of writing.
R 81,95

Epaki yethu

The series aims to encourage young children to read. It touches on various aspects of children's lives, from what they know to what is happening in other social contexts. The authors have been chosen for their special interest in this field of writing.
R 81,95

Kagiso readers

R 297,50 R 350,00