Close
You have no items in your shopping cart.

Dear customer, please note that any orders placed on or after 20 December 2019 will only be dispatched from the 13th of January 2020.

Search
Picture for category Tshivenda Home Language

Tshivenda Home Language

Tshivenda Home Language
3 Items in Grid 4 Items in Grid List

Ndi zwi?we vho

Heyi ndi nganeaine ya amba nga u tambudzwa ha ?wana nga ngomu mutani. Kha hei nganea hu do thusalea vhabebi na vhana na vhothe vha kwameaho nga thaidzo iyi kha la vha tshilaho.
R 88,40 R 104,00

Platinum Kha Ri Shele Mulenzhe Gireidi 9 Bugu ya Mugudisi (Includes Extension and Remediation Worksheet Book)

Nyangaredzo ya CAPS ya mathakheni nahone yo ?walwa nga vha?wali makone.; Zwifanyiso zwa mathakheni na mishumo ya u khwinisa mvelelo na u tutuwedza vhagudi.; Thikhedzo ya vhadededzi ya mathakheni u itela u vhulunga tshifhinga na u leludza u funza.; Ndeme y
R 212,50 R 250,00

Platinum Kha Ri Shele Mulenzhe

Nyangaredzo ya CAPS ya mathakheni nahone yo ?walwa nga vha?wali makone.; Zwifanyiso zwa mathakheni na mishumo ya u khwinisa mvelelo na u tutuwedza vhagudi.; Thikhedzo ya vhadededzi ya mathakheni u itela u vhulunga tshifhinga na u leludza u funza.
R 158,10 R 186,00