Close
You have no items in your shopping cart.
Search
Picture for category Sepedi Home Language

Sepedi Home Language

Sepedi Home Language
3 Items in Grid 4 Items in Grid List

Mepipi ka moka e a na

Kgarebe ya go bopega, Mmagauta o nyaka go ipona a nyetswe ke monna wa mohumi. Ka manyami a tsewa ke lesaedi la go ila meetse, Puledi e lego motswala wa gagwe. A patlwa ke lefetla a tshaba le Theledi. A utolla go re Theledi o na le mosadi le bana ba babedi
R 122,00

Platinum A Re Sogeng Thari Mphato 9 Tlhahlamorutisi (Includes Extension and Remediation Worksheet Book)

E tswa pele ka go akaretsa dinyakwa tsa CAPS ebile e ngwadilwe ke bangwadi ba hlwahlwa.; E tswa pele ka diswantsho tsa go kgahlisa le mesongwana ya go lokela baithuti, gomme ya thusa go hlabolla dipoelo le go hlohleletsa baithuti.
R 293,00

Mathinyane

Molatsana o be a dula le makgolwagwe ke ge batswadi ba gagwe ba be ba sa ise felo ka tsa sekolo. 0 be a le bohlale ka sekolong a ba phala le ge a be a sa tie sekolong ka mehla. Makgolwa Molatsana o be a loga magogwa gore a tie a tsenye yo Molatsana sekolo.
R 62,15

Sediba Sa Thuto : Mphato wa 9 : Puku ya barutwana

Puku ya Sediba sa Thuto Mphato wa 7-9 ke puku ya Sepedi Leleme la Gae. Puku ye e na le dikarolwana tse pedi, e lego: Puku ya Barutwana, Padiso le Puku ya Morutisi.
R 187,14

Sediba Sa Thuto : Mphato wa 9 : Padiso

Puku ya Sediba sa Thuto Mphato wa 7-9 ke puku ya Sepedi Leleme la Gae. Puku ye e na le dikarolwana tse pedi, e lego: Puku ya Barutwana, Padiso le Puku ya Morutisi.
R 101,43

Sediba sa thuto: Gr 9: Teacher's guide

Go bonolo go somisa dipuku tse ka gore kagego le tshepediso ya tsona e latelega ga bonolo, di arotswe ka dikotara le dibeke. Di theilwe godimo ga dinyakwa tsa Setatamente sa Pholisi sa Lenaneothuto le Kelo. Dipuku tse di ngwadilwe ke barutisi ba ba nago le boiphihlelo thutong le bomankge ba kharikhulamo ka mono Afrika-Borwa.
R 217,14

Platinum a re sogeng thari CAPS: Gr 9: Reader

E tSwa pele ka go akaretSa dinyakwa tSa CAPS ebile e ngwadilwe ke bangwadi ba hlwahlwa. E tSwa pele ka diswantSho tSa go kgahliSa le meSongwana ya go lokela baithuti, gomme ya thuSa go hlabolla dipoelo le go hlohleletSa baithuti.
R 170,00

Platinum a re sogeng thari CAPS: Platinum A Re Sogeng Thari: Grade 9: Learner's book Gr 9: Learner's Book

E tSwa pele ka go akaretSa dinyakwa tSa CAPS ebile e ngwadilwe ke bangwadi ba hlwahlwa. E tSwa pele ka diswantSho tSa go kgahliSa le meSongwana ya go lokela baithuti, gomme ya thuSa go hlabolla dipoelo le go hlohleletSa baithuti.
R 218,00