Close
You have no items in your shopping cart.
Search
Sepedi
3 Items in Grid 4 Items in Grid List

Mepipi ka moka e a na

Kgarebe ya go bopega, Mmagauta o nyaka go ipona a nyetswe ke monna wa mohumi. Ka manyami a tsewa ke lesaedi la go ila meetse, Puledi e lego motswala wa gagwe. A patlwa ke lefetla a tshaba le Theledi. A utolla go re Theledi o na le mosadi le bana ba babedi
R 88,40 R 104,00

Platinum A Re Sogeng Thari Mphato 9 Tlhahlamorutisi (Includes Extension and Remediation Worksheet Book)

E tswa pele ka go akaretsa dinyakwa tsa CAPS ebile e ngwadilwe ke bangwadi ba hlwahlwa.; E tswa pele ka diswantsho tsa go kgahlisa le mesongwana ya go lokela baithuti, gomme ya thusa go hlabolla dipoelo le go hlohleletsa baithuti.
R 212,50 R 250,00

Sediba Sa Thuto : Mphato wa 9 : Padiso

Puku ya Sediba sa Thuto Mphato wa 7-9 ke puku ya Sepedi Leleme la Gae. Puku ye e na le dikarolwana tse pedi, e lego: Puku ya Barutwana, Padiso le Puku ya Morutisi.
R 75,28 R 88,57

Sediba Sa Thuto : Mphato wa 9 : Puku ya barutwana

Puku ya Sediba sa Thuto Mphato wa 7-9 ke puku ya Sepedi Leleme la Gae. Puku ye e na le dikarolwana tse pedi, e lego: Puku ya Barutwana, Padiso le Puku ya Morutisi.
R 138,42 R 162,85

Mathinyane

Molatsana o be a dula le makgolwagwe ke ge batswadi ba gagwe ba be ba sa ise felo ka tsa sekolo. 0 be a le bohlale ka sekolong a ba phala le ge a be a sa tie sekolong ka mehla. Makgolwa Molatsana o be a loga magogwa gore a tie a tsenye yo Molatsana sekolo.
R 45,90 R 54,00

Platinum a re sogeng thari CAPS: Gr 9: Reader

E tSwa pele ka go akaretSa dinyakwa tSa CAPS ebile e ngwadilwe ke bangwadi ba hlwahlwa. E tSwa pele ka diswantSho tSa go kgahliSa le meSongwana ya go lokela baithuti, gomme ya thuSa go hlabolla dipoelo le go hlohleletSa baithuti.
R 123,25 R 145,00

Platinum a re sogeng thari CAPS: Platinum A Re Sogeng Thari: Grade 9: Learner's book Gr 9: Learner's Book

E tSwa pele ka go akaretSa dinyakwa tSa CAPS ebile e ngwadilwe ke bangwadi ba hlwahlwa. E tSwa pele ka diswantSho tSa go kgahliSa le meSongwana ya go lokela baithuti, gomme ya thuSa go hlabolla dipoelo le go hlohleletSa baithuti.
R 158,10 R 186,00