Close
You have no items in your shopping cart.
Search
Picture for category Setswana Home Language

Setswana Home Language

Setswana Home Language
3 Items in Grid 4 Items in Grid List

Platinum le re tlhabetse CAPS

What makes the Platinum le re tlhabetse course unique? Interesting chapter openers and chapter outcomes; glossary and index; language toolbox; wordlists; detailed contents page; chapter summary in the teacher's guide.
R 212,50 R 250,00

Setswana Tota : Mophato wa 8 : Buka ya Barutwana

Go bonolo go dirisa dibuka tse ka gonne kagego le tsamaiso ya tsona e letelege bonolo,mme di ikamaganya le Pegelo ya Pholisi ya Bosetshaba ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo.
R 138,42 R 162,85

Setswana Tota : Mophato wa 8 : Kaedi ya Morutabana

Buka ya Setswana Tota Mophato wa 7-9, ke nngwe ya dibuka tsa motseletsele wa dibuka tsa Setswana Puo ya Gae. Setswana Tota e na le dikarolo tse di latelang: Buka ya Barutwana, Buka ya go Buisa le Kaedi ya Morutabana.
R 160,29 R 188,58

Platinum le re tlhabetse CAPS: Platinum Le Re Tlhabetse: Grade 8: Learner's book Gr 8: Learner's Book

E a gaisa gonne e kwadilwe ke ditswerere tsa bakwadi go akaretsa CAPS. E a gaisa gonne e na le ditshwantsho le ditiro tseo di ikaeletseng go tokafatsa dipholo le go natlafatsa barutwana.
R 149,60 R 176,00

Tsa-Lerato, o ngwanake CAPS: Gr 8: Novel : Padi le dintlhathuto

Lenyalo la ga Kedibone le Letsapa le ne la tlhakatlhakantshiwa ke go tlhoka thari ga ga Kedibone. O ne a babalelwa ke dipuo mme a boela gae kwa Maile. O ne a ya go tsweletsa dithuto tsa gagwe kwa Yunibesiting ya Lejweleputswa kwa a neng a kopana le Obakeng mme ba ratana.
R 88,40 R 104,00

Understanding Everyday Setswana

This easy-to-use reference book teaches everyday Setswana.
R 159,80 R 188,00