Close
You have no items in your shopping cart.

Dear customer, please note that any orders placed on or after 20 December 2019 will only be dispatched from the 13th of January 2020.

Search
Picture for category Sepedi Home Language

Sepedi Home Language

Sepedi Home Language
3 Items in Grid 4 Items in Grid List

Kabelo: Mphato 7: Padi le mesongwana

This eBook is in ePDF format, which enables you to: View the entire book offline on desktop or tablet.; Search for and highlight text; and Add and edit personal notes directly in your eBook.
R 79,05 R 93,00

Platinum A Re Sogeng Thari Mphato 7 Tlhahlamorutisi (Includes Extension and Remediation Worksheet Book)

E tswa pele ka go akaretsa dinyakwa tsa CAPS ebile e ngwadilwe ke bangwadi ba hlwahlwa.; E tswa pele ka diswantsho tsa go kgahlisa le mesongwana ya go lokela baithuti, gomme ya thusa go hlabolla dipoelo le go hlohleletsa baithuti.
R 212,50 R 250,00

Mageu : Gr 7 : Home language

Mmago tepa o sentse ngwana yo wa gagwe la mafelelo. 0 be a mo emela le mo a lego phoso. Tepa so o nwa bjala e le segotlane gomme mmagwe ga a mo sole. Tepa o be a sa kgalwe le ke barutisi ka sekolong. Tepa ga a kwe motho o tseba gore mmagwe o gona o tlo mo lwela.
R 45,90 R 54,00

Sediba Sa Thuto

Puku ya Sediba sa Thuto Mphato wa 7-9 ke puku ya Sepedi Leleme la Gae. Puku ye e na le dikarolwana tse pedi, e lego: Puku ya Barutwana, Padiso le Puku ya Morutisi.
R 55,25 R 65,00

Sediba Sa Thuto : Mphato wa 7 : Puku ya barutwana

Puku ya Sediba sa Thuto Mphato wa 7-9 ke puku ya Sepedi Leleme la Gae. Puku ye e na le dikarolwana tse pedi, e lego: Puku ya Barutwana, Padiso le Puku ya Morutisi.
R 138,42 R 162,85

Platinum a re sogeng thari CAPS

E tSwa pele ka go akaretSa dinyakwa tSa CAPS ebile e ngwadilwe ke bangwadi ba hlwahlwa. E tSwa pele ka diswantSho tSa go kgahliSa le meSongwana ya go lokela baithuti, gomme ya thuSa go hlabolla dipoelo le go hlohleletSa baithuti.
R 140,25 R 165,00

Platinum A Re Sogeng Thari: Grade 7: Reader

E tSwa pele ka go akaretSa dinyakwa tSa CAPS ebile e ngwadilwe ke bangwadi ba hlwahlwa. E tSwa pele ka diswantSho tSa go kgahliSa le meSongwana ya go lokela baithuti, gomme ya thuSa go hlabolla dipoelo le go hlohleletSa baithuti.
R 105,40 R 124,00