Close
You have no items in your shopping cart.
Search
Sepedi
3 Items in Grid 4 Items in Grid List

Oxford lebone CAPS: Gr 12

R 98,56 R 115,95

Kabelo: Mphato 7: Padi le mesongwana

This eBook is in ePDF format, which enables you to: View the entire book offline on desktop or tablet.; Search for and highlight text; and Add and edit personal notes directly in your eBook.
R 79,05 R 93,00

Platinum A Re Sogeng Thari Mphato 7 Tlhahlamorutisi (Includes Extension and Remediation Worksheet Book)

E tswa pele ka go akaretsa dinyakwa tsa CAPS ebile e ngwadilwe ke bangwadi ba hlwahlwa.; E tswa pele ka diswantsho tsa go kgahlisa le mesongwana ya go lokela baithuti, gomme ya thusa go hlabolla dipoelo le go hlohleletsa baithuti.
R 212,50 R 250,00

Sediba Sa Thuto

Puku ya Sediba sa Thuto Mphato wa 7-9 ke puku ya Sepedi Leleme la Gae. Puku ye e na le dikarolwana tse pedi, e lego: Puku ya Barutwana, Padiso le Puku ya Morutisi.
R 55,25 R 65,00

Mageu : Gr 7 : Home language

Mmago tepa o sentse ngwana yo wa gagwe la mafelelo. 0 be a mo emela le mo a lego phoso. Tepa so o nwa bjala e le segotlane gomme mmagwe ga a mo sole. Tepa o be a sa kgalwe le ke barutisi ka sekolong. Tepa ga a kwe motho o tseba gore mmagwe o gona o tlo mo lwela.
R 45,90 R 54,00

Platinum a re sogeng thari CAPS

E tSwa pele ka go akaretSa dinyakwa tSa CAPS ebile e ngwadilwe ke bangwadi ba hlwahlwa. E tSwa pele ka diswantSho tSa go kgahliSa le meSongwana ya go lokela baithuti, gomme ya thuSa go hlabolla dipoelo le go hlohleletSa baithuti.
R 140,25 R 165,00

Platinum A Re Sogeng Thari: Grade 7: Reader

E tSwa pele ka go akaretSa dinyakwa tSa CAPS ebile e ngwadilwe ke bangwadi ba hlwahlwa. E tSwa pele ka diswantSho tSa go kgahliSa le meSongwana ya go lokela baithuti, gomme ya thuSa go hlabolla dipoelo le go hlohleletSa baithuti.
R 105,40 R 124,00