Close
You have no items in your shopping cart.
Search
Picture for category isiXhosa Readers

isiXhosa Readers

isiXhosa Readers
3 Items in Grid 4 Items in Grid List

IsiXhosa Ngumdiliya : Ibanga 7 : Incwadi Yokufunda

An up to date, easy to use and comprehensive series based on curriculum & assessment policy (CAPS).
R 55,25 R 65,00

IsiXhosa Ngumdiliya : Ibanga 7 : Incwadi Yomfundi

An up to date, easy to use and comprehensive series based on curriculum & assessment policy (CAPS).
R 138,42 R 162,85

IsiXhosa Ngumdiliya : Ibanga 7 : Incwadi Katitshala

Le ncwadi katitshala iqulathe oku kulandelayo: Izifikelele zonke iimfuno zofundo njengoko zicwangcisiwe kwiidotyhumenti ezimalunga nocwangciso lwe-CAPS kwisifundo ngasinye; Ixhobisa utitshala kwinqanaba nenqanaba anganyathela kulo ukuze aphumelele kwiinjongo zakhe zokufundisa abafundi abaphumelelayo kwiklasi yakhe.
R 160,29 R 188,58

Iimbuso zikagawulayo

Le noveli limbuso zikaGawulayo isicacisela ngesifo uGawulayo ukuba siyabulala, asikhethi bani, nokuba ukweliphi na inqanaba ungasifumana. UZamampondo inkosazana kunye nenkosana, uThambo bangamaxhoba ezinto ezininzi eziquka intsholongwane kaGawulayo.
R 152,11 R 178,95

Ungodongwana

Iminwe incokola ngemisebenzi eyenzayo, nokubaluleka kokusebenzisana kuloo msebenzi. The fingers are talking about the work they do and the importance of working together.
R 125,76 R 147,95

Kufundwa ngamava : Gr 9 - 12

UNzingo oyinqununu kwisikolo saseSulenkama kuQumbu wenzelwa amayelenqe ngabahlali ade agxothwe kuba befuna uZweni oyinzalelwane yale lali abe yinqununu kwesi sikolo. Emva kwamahlandinyuka, uNzingo uya eKapa ngenjongo yokuziqalela ubomi obutsha. Yena uZweni nangona esifumene isikhundla sobunqunuu kodwa uhleli ubomi bentshontsho.
R 129,16 R 151,95

Unqweme : Gr 9 - 12

Le yincwadi yemibongo egxile kakhulu kwezokuhlala kambe ke ingazilibalanga nezopolitiko. Ezi zibongo azijolisanga nje kubantu abadala koko zijolise komncinane nomdala, awazi amasiko akhe, imvelaphi yakhe kwaye azi nangelizwe lakhe. Naso ke phambi kwakho isithebe, ingulowo makazisikele indawo ayithandayo.
R 124,06 R 145,95