Close
You have no items in your shopping cart.
Search
Picture for category Other

Other

Other
3 Items in Grid 4 Items in Grid List

Vuma Sepedi Home Language: Grade 1: Legato la 5 Dithulaganyo tsa Dithutwana, Dikelo le Dikarata tsa mantsu tsa go fothokhophega

Lenaneo la Go ruta Go bala la Vuma ke la moswananosi ka lebaka la gore le ngwadilwe gomme la tswetswa pele ke bangwadi bao ba sa bolelego Sepedi fela eupsa ba kwesisa lemanoga le setso sa gona.
R 144,50 R 170,00

Vuma IsiZulu Home Language: Grade 2: Izinga lesi-5 Izinhlelo zokufundisa, Imisebenzi yokuhlola namakhadi amagama akopishekayo

Uhlelo Lokufundisa Ukufunda iVuma lungolukhethekile ngoba lubhalwe futhi lwakhiwa ababhali abangagcini nje ngokukhuluma isiZulu kodwa abaqonda kahle isimo senhlalo kanye nosikompilo.
R 144,50 R 170,00

Vuma IsiXhosa Home Language: Grade 2: Inqanaba lesi-5 IziCwangciso zeziFundo, uHlolo kunye noonoTsheluza okanye amaKhadi anamaGama anokufotokotshwa

Le yinkqubo ekhethekileyo yokuphuhlisa isakhono sokufunda kuba iqulunqwe ziingcaphephe eziphume izandla kulwimi lwesiXhosa kwaye imiliselwe ngokungathandabuzekiyo kwizithethe zesiNtu.
R 144,50 R 170,00

Train Your Brain Maths

Train Your Brain for Grade 5 provides extra practice to help your child understand the key Mathematics skills.
R 38,25 R 45,00