Close
You have no items in your shopping cart.
Search
Picture for category isiZulu Readers

isiZulu Readers

isiZulu Readers
3 Items in Grid 4 Items in Grid List

Imikhuba Yezilokazane : Ibanga 5 : Incwadi Yesibili

UMbiza, isithwalambiza, ukhathazekile. Ukhathele ukudla izilokazane ezingonanga lutho. Usethathe isinqumo sokuthi ngeke aphinde ayidle inyama, izilokazane phela - usezozidlela izitshalo kuphela.
R 52,81 R 62,13

Izindaba Zasemzansi : Ibanga 5 : Incwadi Yesithathu

Kule ncwadi kudidiyelwe izindatshana eziningi ezimayelana noMzansi Afrika. Kukhona indaba ekhuluma ngobungani beqiniso - ubungani phakathi kwabantu bobuhlanga obehlukene ngesikhathi sobandlululo.
R 52,81 R 62,13

IsiZulu Soqobo : Ibanga 5 : Incwadi Yokufunda

lsiZulu (Zulu) Soqobo ; Lezi yizincwadi ezihlelwe ukufundisa ulimi lwesiisiZulu (Zulu) kusukela emabangeni 1 kuya ku-3 (Grades 1-3) ezingeni lemfundo eyisisekelo (Foundation phase).
R 58,90 R 69,29