Close
You have no items in your shopping cart.
Search
Picture for category isiZulu Readers

isiZulu Readers

isiZulu Readers
3 Items in Grid 4 Items in Grid List

Imikhuba Yezilokazane : Ibanga 5 : Incwadi Yesibili

UMbiza, isithwalambiza, ukhathazekile. Ukhathele ukudla izilokazane ezingonanga lutho. Usethathe isinqumo sokuthi ngeke aphinde ayidle inyama, izilokazane phela - usezozidlela izitshalo kuphela.
R 67,86

Umuhle Unjalo : Ibanga 5 : Incwadi Yesine

Le ncwadi ikhuluma ngendaba yentombazanyana enguThandeka. UThandeka wayesenomkhuba wokuvukwa ngukugula njalo uma kumele kuvukwe kuyiwe esikoleni. Wayengakuthakaseli ukuya esikoleni ngenxa yezinye izingane ezazimhleka ngenxa yokuthi wayenomlenze omfishane kunomunye.
R 76,43

Ngaxoxelwa Ngugogo : Ibanga 5 : Incwadi Yesithupha

Uzozithokozela izinganekwane ezitholakala kule ndaba. Zonke izinganekwane ezikule ncwadi zinesifundo esibalulekile umuntu ngamunye asizuzayo nesingamsiza empilweni yakhe.
R 76,43

Izindaba Zasemzansi : Ibanga 5 : Incwadi Yesithathu

Kule ncwadi kudidiyelwe izindatshana eziningi ezimayelana noMzansi Afrika. Kukhona indaba ekhuluma ngobungani beqiniso - ubungani phakathi kwabantu bobuhlanga obehlukene ngesikhathi sobandlululo.
R 67,86

Ukuhmaba Ukubona : Ibanga 5 : Incwadi Yesihlanu

USithembiso noThemba bangamawele. Bahlala kwamamkhulu wabo eNgomane. Unina wabayisa khona ngoba efuna basize udadewabo ngoba en­genangane futhi ebabalekisela nodlame. Umam­khulu wabo akabaphethe kahle.
R 76,43

UJana Ubhejane Omncane : Ibanga 5 : Incwadi Yokuqala

UJana wayehlala ediniwe ngaso sonke isikhathi. Lwalungafakwa impela. Wayengafune sihlalanyathi esihlala kuye sidle amakhizane. Usehlule ngisho uyise imbala ezama ukumuchazela ubuhle bokuvumela izihlalanyathi zidle amakhizane esikhunjeni sakhe.
R 67,86

IsiZulu Soqobo : Ibanga 5 : Incwadi Yokufunda

lsiZulu (Zulu) Soqobo ; Lezi yizincwadi ezihlelwe ukufundisa ulimi lwesiisiZulu (Zulu) kusukela emabangeni 1 kuya ku-3 (Grades 1-3) ezingeni lemfundo eyisisekelo (Foundation phase).
R 78,58

Masihambisane : Ibanga 5 : Imibhalo Yobuciko

Lezi zincwadi zibhalelwe abafundi bamabanga aphakathi (Intermediate Phase). Zikhona nezamabanga aphansi (Foundation Phase). Zibhalwe ngendlela yokuba zizifeze zonke izidingo zika-CAPS.
R 78,58