Close
You have no items in your shopping cart.
Search
isiZulu
3 Items in Grid 4 Items in Grid List

Ngaxoxelwa Ngugogo : Ibanga 5 : Incwadi Yesithupha

Uzozithokozela izinganekwane ezitholakala kule ndaba. Zonke izinganekwane ezikule ncwadi zinesifundo esibalulekile umuntu ngamunye asizuzayo nesingamsiza empilweni yakhe.
R 64,97 R 76,43

Imikhuba Yezilokazane : Ibanga 5 : Incwadi Yesibili

UMbiza, isithwalambiza, ukhathazekile. Ukhathele ukudla izilokazane ezingonanga lutho. Usethathe isinqumo sokuthi ngeke aphinde ayidle inyama, izilokazane phela - usezozidlela izitshalo kuphela.
R 57,68 R 67,86

Ukuhmaba Ukubona : Ibanga 5 : Incwadi Yesihlanu

USithembiso noThemba bangamawele. Bahlala kwamamkhulu wabo eNgomane. Unina wabayisa khona ngoba efuna basize udadewabo ngoba en­genangane futhi ebabalekisela nodlame. Umam­khulu wabo akabaphethe kahle.
R 64,97 R 76,43

IsiZulu Soqobo : Ibanga 5 : Incwadi Yokufunda

lsiZulu (Zulu) Soqobo ; Lezi yizincwadi ezihlelwe ukufundisa ulimi lwesiisiZulu (Zulu) kusukela emabangeni 1 kuya ku-3 (Grades 1-3) ezingeni lemfundo eyisisekelo (Foundation phase).
R 66,79 R 78,58

Masihambisane

Lezi zincwadi zibhalelwe abafundi bamabanga aphakathi (Intermediate Phase). Zikhona nezamabanga aphansi (Foundation Phase). Zibhalwe ngendlela yokuba zizifeze zonke izidingo zika-CAPS.
R 131,16 R 154,30

IsiZulu soqobo

lsiZulu (Zulu) Soqobo ; Lezi yizincwadi ezihlelwe ukufundisa ulimi lwesiisiZulu (Zulu) kusukela emabangeni 1 kuya ku-3 (Grades 1-3) ezingeni lemfundo eyisisekelo (Foundation phase).
R 131,16 R 154,30

Masihambisane : Ibanga 5 : Imibhalo Yobuciko

Lezi zincwadi zibhalelwe abafundi bamabanga aphakathi (Intermediate Phase). Zikhona nezamabanga aphansi (Foundation Phase). Zibhalwe ngendlela yokuba zizifeze zonke izidingo zika-CAPS.
R 66,79 R 78,58

Sinothile: Sinothile: Ibanga 5: Incwadi Yomfundi Gr 5: Learner's Book

Incwadi yolimi egxile kwigrama. Incwadi yolimi egxile ekuthuthukiseni ulwazi lwezakhiwo nezimiso zolimi. Incwadi yolimi ekucijisela ukuhlolwa. Incwadi yolimi egxile ekufundeni nasekuqondisiseni okufundwayo. Khetha uSinothile, intandokazi yabo bonke othisha.
R 141,95 R 167,00

Spot on 2nd Additional Language NCS: Spot On IsiZulu (Second Additional Language): Grade 5: Workbook Gr 5: Learner's Workbook

Spot On is spot on!. The most popular course in South Africa, Spot On has everything a learner needs in one book. Spot On improves results, makes learning enjoyable, makes teaching a pleasure and is easy to use. The Spot On Teacher’s Guide comes with printable planning material, Formal Assessment Tasks, revision tests and exams.
R 172,55 R 203,00