Close
You have no items in your shopping cart.
Search
isiXhosa
3 Items in Grid 4 Items in Grid List

Iindidi ezintlanu zobugcisa obutshintshe ihlabathi : Gr 5: Reader

Uyazi ukuba loluphi uyilo olutshintshe ihlabathi? Funda ngezinto ezintlanu esizisebenzisa mihla le ukwenza umahluko kwindlela esiphila ngayo. Do you know what inventions have changed the world? Read about five everyday things that make a difference to the way we live.
R 57,95

Inkathazo ngentshungama: Level 2: Gr 5: Reader

Amabali akwaPREP enziwe apha eMzantsi Afrika esenzelwa abantwana boMzantsi Afrika Olu ncwadi luqulethe amabali angamashumi amabini asemazingeni amathathu obunzima. The PREP stories have been developed in South Africa for South African children. ?The series consists of twenty titles at three levels of difficulty.
R 57,95

Icilikishe eliluhlaza elinamaqhinga: Gr 5: Reader

UKakaka noBekantsini balungiselela ukutshata. Icilikishe eliluhlaza elinamaqhinga linezinye izicwangciso ngesi sibini. Ibali lothando elinomahluko. Kakaka and Bekinsani are going to be married. The sly lizard has other plans for the young couple. A love story with a difference.
R 57,95

Isele: Gr 5: Reader

Ingaba lisele likabani? Whose frog could it be?
R 57,95

Isonka esiqatyiweyo: Level 2: Gr 5: Reader

Amabali akwaPREP enziwe apha eMzantsi Afrika esenzelwa abantwana boMzantsi Afrika Olu ncwadi luqulethe amabali angamashumi amabini asemazingeni amathathu obunzima. The PREP stories have been developed in South Africa for South African children. ?The series consists of twenty titles at three levels of difficulty.
R 57,95

Kwagqirha wamazinyo: Gr 5: Reader

Ukuxukuxa kubalulekile njengokuba uCathy noGrace befumanisa xa bendwendwela ugqirha wamazinyo. Brushing your teeth is important as Cathy and Grace find out when they visit the dentist.
R 57,95