Close
You have no items in your shopping cart.
Search
Picture for category isiZulu Readers

isiZulu Readers

isiZulu Readers
3 Items in Grid 4 Items in Grid List

UVana Indlovu Encane : Ibanga 4 : Incwadi Yokuqala

Lapha uVana akafuni ukuhamba lapho ezinye izindlovu zithatha uhambo olude lokushintsha kwesikhathi sonyaka. Uzithola esesele yedwa ehlane engenabani omnakekelayo. Akakaze ahlale yedwa phambilini. Ngabe uzokwazi ukuziphilela yedwa? Zifundele uthole izimpendulo.
R 67,86

Siyazungeza : Ibanga 4 : Incwadi Yesithupha

Kule ncwadi uzofunda izindatshana ezincane ezehlukene ezimayelana nohambo oluthile. Kukhona abahamba edolobheni bebona izinto ezehlukene, abahamba ngetekisi lapho sitholaulwazi mayelana nokuchitha usuk.
R 67,86

Uthobekile : Ibanga 4 : Incwadi Yesithathu

Akanacala kepha uphilela ukuhlukunyezwa ngodadewabo. Phela abazali abasekho kanti Thobekile ndini awuzalwa nguyise munye nodadewabo abadala. Yize eyijwayela le mpilo kepha kwezinye izinsuku kuba nzima ukwemukela ukuthi yena uyohlala eyisigqila sodadewabo. Zashintsha izinto!
R 67,86

UKeke Iqhawekaxo Iqhawekazi : Ibanga 4 : Incwadi Yesibili

UKeke, inkalankala, usenkingeni yokungalitholi igobolondo azolisebenzisa ukuze avikeleke. Ngaphezu kwalokho uthola ukuthi ziningi izinselelo ababhekene nazo beyizilwanyana zasolwandle. Kungabe kukhona angakwenza uKeke? lzilwane zona zizokwenzenjani ukuze zisizakale ezinkingeni ezibhekene nazo?
R 67,86

Noma Kanjani : Ibanga 4 : Incwadi Yesihlanu

UThobi unako konke okudingeka empilweni, umndeni nekhaya. Umlilo owabhebhetheka washisa amahlathi namakhaya wamshiya engenakhaya namalunga omndeni wakhe elimele. Usala nomfowabo omncane okumele amnakekele.
R 67,86

Masihambisane : Ibanga 4 : Imibhalo Yobuciko

Lezi zincwadi zibhalelwe abafundi bamabanga aphakathi (Intermediate Phase). Zikhona nezamabanga aphansi (Foundation Phase). Zibhalwe ngendlela yokuba zizifeze zonke izidingo zika-CAPS.
R 71,43

IsiZulu Soqobo : Ibanga 4 : Incwadi Yokufunda

lsiZulu (Zulu) Soqobo ; Lezi yizincwadi ezihlelwe ukufundisa ulimi lwesiisiZulu (Zulu) kusukela emabangeni 1 kuya ku-3 (Grades 1-3) ezingeni lemfundo eyisisekelo (Foundation phase).
R 71,43