Close
You have no items in your shopping cart.

Dear customer, please note that any orders placed on or after 20 December 2019 will only be dispatched from the 13th of January 2020.

Search
Picture for category isiXhosa Readers

isiXhosa Readers

isiXhosa Readers
3 Items in Grid 4 Items in Grid List

Indlela Ede Eya Ekhaya YakaLulama: Gr 4: Reader

Rhani inyonikazi engunogola weemfesi izokumsaphi uLulama na? ULulama uzokuyithola njani indlela eya ekhabo na? Hlangana noLulama kilekhambo lakhe elinezenzo ezinesibindi nezikarisako, lokha nakahlangana nenyoka ehlekisekako, isiqubutjhwana seemfene ezitjharagene imikhumbulo, ibhubezi elisidlhadlha kanye nabanye abalingisi abakarisako.
R 47,96

ekhaya: Level 1: Gr 4: Reader

Hhlangana noJasper. Uufuna ukukwazisa emndenini nebanganini bakhe. Ufuna ukukukhombisa lapho ahlala khona.
R 47,96

Imvubu yalahlekelwa njani buboya bayo: Gr 4: Reader

Ekadeni, lokha uMvubu noMlilo babangani, babejayele ukudlala ndawonye. Ngelinye ilanga, uMlilo wavakatjhela uMvubu ekhaya lakhe, uMvubu wafunda isifundo esiqakatheke khulu sokudlala ngomlilo. Long ago when Hippopotamus and Fire were friends, they would often play together.
R 59,95

Isibini esigqibeleleyo: Gr 4: Reader

UNompilo ufuna izihlangu! Akanazo izihlangu zesikolo kodwa ufuna izihlangu zehombo. Ingaba uza kufumana eziphi? Nompilo needs shoes! She needs school shoes but she wants party shoes. Which ones will she get?
R 47,96

Amaqanda: Gr 4: Reader

Ndipeyinta amaqanda! Let's paint eggs!
R 59,95

Ingoma kaNtombi: Gr 4: Reader

UNtombi uyakuthenga iswekile evenkileni kodwa kufuneka alumkele isiququmadevu esisehlathini. Ntombi goes to buy sugar on the shop but she has to be careful not to meet the monster in the forest.
R 47,96

Ipilo Ibudisana Kodwana Iyakarisa: Ipilo Ibudisana Kodwana Iyakarisa: Gr 4: Reader Gr 4: Reader

Sihlonyiswe ngokwaneleko ukobana sikwazi ukucalana neziga zephasi. Ngamakghono esinawo singakghona ukutjhugulula iphasi esiphila kilo libe ncono kunalokhu elingikho gadesi. We all come into this world with different gifts and talents.
R 59,95

enkulu nencinci : Book 11

Iincwadi zakwaKagiso yimisebenzi yokufunda ehleliwe yaseMzantsi Afrika ebhekise emazingeni aphantsi emfundo (Isigaba R-3). Ezi ncwadi ziyafumaneka kwezi lwimi zilandelayo: isiNgesi, isiBhulu, isiSwati, isiTsonga, isiVenda, isiZulu, isiSuthu, isiXhosa, isiTswana, isiPedi kunye nesiNdebele.
R 59,95