Close
You have no items in your shopping cart.
Search
Picture for category Phonics

Phonics

Phonics
3 Items in Grid 4 Items in Grid List

IsiXhosa Ngumdiliya

Sifunda sibhala izandi lincwadi zoluhlu luka-lsiXhosa Ngumdiliya - Sifunda Sibhala lzandi lbanga loku-1 ukuya kwelesi-3 zilungiselelwe ukuze abafundi bala mabanga bafunde banzi ngezandi, bekwafunda nokuzibhala ngaxeshanye.
R 50,15 R 59,00

IsiXhosa Ngumdiliya

Sifunda sibhala izandi lincwadi zoluhlu luka-lsiXhosa Ngumdiliya - Sifunda Sibhala lzandi lbanga loku-1 ukuya kwelesi-3 zilungiselelwe ukuze abafundi bala mabanga bafunde banzi ngezandi, bekwafunda nokuzibhala ngaxeshanye.
R 50,15 R 59,00

IsiZulu sethu

Uhlu lwezincwodi lsiZulu Sethu Esicebile Ukufundwo Kwemisindo Nezinhlomvu !bongo 2, le ncwodi lsiZulu Sethu Esicebile Ukufundwo Kwemisindo Nezinhlomvu ihlelwe yobo uhlu lwezincwodi ezilondeloyo: lnewodl Yohlelo Lwemlslndo equkethe uhlelo lwemisindo yonke
R 33,73 R 39,68

IsiZulu sethu escebile phonics

Incwadi Yohlelo Lwemisindo equkethe uhlelo lwemisindo yonke efundwa kuleli banga;Ukwethulwa komsindo ngamunye kuhambisana nesithombe ukugcizelela umsindo lowo owethulwayo.
R 36,55 R 43,00

IsiZulu sethu: Level 2: Gr 2: Reader

Eziyimibala ezinezindaba ebangeni ngalinye.
R 33,73 R 39,68

IsiZulu sethu escebile phonics

Incwadi Yohlelo Lwemisindo equkethe uhlelo lwemisindo yonke efundwa kuleli banga.; Ukwethulwa komsindo ngamunye kuhambisana nesithombe ukugcizelela umsindo lowo owethulwayo
R 70,55 R 83,00

IsiZulu sethu

Eziyimibala ezinezindaba ebangeni ngalinye.
R 33,73 R 39,68

IsiZulu sethu escebile phonics

Uhlu lwezincwadi lsiZulu Sethu Esicebile Ukufundwa Kwemisindo Nezinhlamvu lbanga 2, luhlelwe kanje: Uhlelo Lwemlslndo Namakhadl: lncwadi equkethe uhlelo lwemisindo yonke efundwa kuleli banga.
R 36,55 R 43,00

IsiZulu sethu

Eziyimibala ezinezindaba ebangeni ngalinye.
R 33,73 R 39,68

IsiZulu soqobo

Lolu uchungechunge lwezincwadi ezihlelelwe ukufundwa kwemisindo ezilekelela uthisha ukuqhuqhuzela isiko lokufunda emabangeni aphansi.
R 106,26 R 125,01

IsiZulu soqobo

Lolu uchungechunge lwezincwadi ezihlelelwe ukufundwa kwemisindo ezilekelela uthisha ukuqhuqhuzela isiko lokufunda emabangeni aphansi.
R 34,71 R 40,83

IsiZulu soqobo

Lolu uchungechunge lwezincwadi ezihlelelwe ukufundwa kwemisindo ezilekelela uthisha ukuqhuqhuzela isiko lokufunda emabangeni aphansi.
R 34,71 R 40,83