Close
You have no items in your shopping cart.
Search
Picture for category Phonics

Phonics

Phonics
3 Items in Grid 4 Items in Grid List

IsiXhosa Ngumdiliya

Kwakhona ezi ncwadi zilungiswe zaza zahlelwa ukuze zifumaneke ngolu hlobo: Incwadi nganye inemisetyenzana yokuqeqesha umfundi ukuba akwazi ukuzifunda nokuzibhala izandi
R 50,15 R 59,00

IsiXhosa Ngumdiliya

Sifunda sibhala izandi lincwadi zoluhlu luka-lsiXhosa Ngumdiliya - Sifunda Sibhala lzandi lbanga loku-1 ukuya kwelesi-3 zilungiselelwe ukuze abafundi bala mabanga bafunde banzi ngezandi, bekwafunda nokuzibhala ngaxeshanye.
R 50,15 R 59,00

IsiXhosa Ngumdiliya

Sifunda sibhala izandi lincwadi zoluhlu luka-lsiXhosa Ngumdiliya - Sifunda Sibhala lzandi lbanga loku-1 ukuya kwelesi-3 zilungiselelwe ukuze abafundi bala mabanga bafunde banzi ngezandi, bekwafunda nokuzibhala ngaxeshanye.
R 50,15 R 59,00

IsiXhosa Ngumdiliya

Sifunda sibhala izandi lincwadi zoluhlu luka-lsiXhosa Ngumdiliya - Sifunda Sibhala lzandi lbanga loku-1 ukuya kwelesi-3 zilungiselelwe ukuze abafundi bala mabanga bafunde banzi ngezandi, bekwafunda nokuzibhala ngaxeshanye.
R 50,15 R 59,00

IsiZulu sethu

Uhlu lwezincwodi lsiZulu Sethu Esicebile Ukufundwo Kwemisindo Nezinhlomvu !bongo 2, le ncwodi lsiZulu Sethu Esicebile Ukufundwo Kwemisindo Nezinhlomvu ihlelwe yobo uhlu lwezincwodi ezilondeloyo: lnewodl Yohlelo Lwemlslndo equkethe uhlelo lwemisindo yonke
R 32,13 R 37,80

IsiZulu sethu escebile phonics

Incwadi Yohlelo Lwemisindo equkethe uhlelo lwemisindo yonke efundwa kuleli banga;Ukwethulwa komsindo ngamunye kuhambisana nesithombe ukugcizelela umsindo lowo owethulwayo.
R 36,55 R 43,00

IsiZulu sethu

Eziyimibala ezinezindaba ebangeni ngalinye.
R 32,13 R 37,80

IsiZulu sethu escebile phonics

Uhlu lwezincwadi lsiZulu Sethu Esicebile Ukufundwa Kwemisindo Nezinhlamvu lbanga 2, luhlelwe kanje: Uhlelo Lwemlslndo Namakhadl: lncwadi equkethe uhlelo lwemisindo yonke efundwa kuleli banga.
R 36,55 R 43,00

IsiZulu sethu escebile phonics

Incwadi Yohlelo Lwemisindo equkethe uhlelo lwemisindo yonke efundwa kuleli banga.; Ukwethulwa komsindo ngamunye kuhambisana nesithombe ukugcizelela umsindo lowo owethulwayo
R 70,55 R 83,00

IsiZulu sethu

Eziyimibala ezinezindaba ebangeni ngalinye.
R 32,13 R 37,80

IsiZulu sethu: Level 2: Gr 2: Reader

Eziyimibala ezinezindaba ebangeni ngalinye.
R 32,13 R 37,80

IsiZulu soqobo

Lezi yizincwadi ezihlelwe ukufundisa ukufundwa kwemisindo olimini lwesiZulu kusukela ebangeni lokuqala (Grade 1) kuya kwelesithathu (Grade 3). Ngale ndlela abafundi abaqalayo ukufunda isiZulu bayokwazi ukubona nokuhlanganisa ongwaqa nonkamisa ukwakha amag
R 38,25 R 45,00