Close
You have no items in your shopping cart.
Search
Picture for category Sepedi Home Language

Sepedi Home Language

Sepedi Home Language
3 Items in Grid 4 Items in Grid List

Sediba Sa Thuto: Mphato wa 12: Puku ya morutisi

Puku ya Sediba sa Thuto Mphato wa 12 ke puku ya Sepedi Leleme la Gae. Puku ye e na le dikarolwana tse pedi, e lego: Puku ya Barutwana le Puku ya Morutisi. Dipuku tse di humile ka tse di latelago: Go bonolo go somisa dipuku tse ka gore kagego le tshepediso
R 160,29 R 188,58

Sediba Sa Thuto: Mphato wa 12: Puku ya barutwana

Puku ya Sediba sa Thuto Mphato wa 12 ke puku ya Sepedi Leleme la Gae. Puku ye e na le dikarolwana tse pedi, e lego: Puku ya Barutwana le Puku ya Morutisi. Dipuku tse di humile ka tse di latelago: Go bonolo go somisa dipuku tse ka gore kagego le tshepediso
R 139,65 R 164,29

Platinum a re sogeng thari: Gr 12: Learner's book

E tSwa pele ka go akaretSa dinyakwa tSa CAPS ebile e ngwadilwe ke bangwadi ba hlwahlwa. E tSwa pele ka diswantSho tSa go kgahliSa le meSongwana ya go lokela baithuti, gomme ya thuSa go hlabolla dipoelo le go hlohleletSa baithuti.
R 196,35 R 231,00