Close
You have no items in your shopping cart.
Search
Sepedi
3 Items in Grid 4 Items in Grid List

Ga le batswadi ba selo (2015 Edition)

Ga le batswadi ba selo ke tiragatso ya bophelo gare ga batswadi le bana, kudu lehlakoreng la tlhoriso le go kata. Mathata a ke ao a aparetsego naga gomme a keka bosego le mosegare bjalo ka hlaga.
R 56,10 R 66,00

Todi ya Batlogolo: Grade 12

Todi ya Batlogolo ke kgoboketso ya dingwalotshaba tseo di ngwadilwego ka bothakga yeo go yona go dirilwego dinyakisiso tseo di tseneletsego. Puku e akaretsa dingwalotshaba tsa go swana le dinonwane, direto, diretotumiso, meetlo, dikosa, dithai, dika le diema.
R 119,81 R 140,95

Platinum A Re Sogeng Thari Mphato 12 Tlhahlamorutisi (Includes Control Test Book)

E tswa pele ka go akaretsa dinyakwa tsa CAPS ebile e ngwadilwe ke bangwadi ba hlwahlwa.; E tswa pele ka diswantsho tsa go kgahlisa le mesongwana ya go lokela baithuti, gomme ya thusa go hlabolla dipoelo le go hlohleletsa baithuti.
R 212,50 R 250,00

Sediba Sa Thuto: Mphato wa 12: Puku ya morutisi

Puku ya Sediba sa Thuto Mphato wa 12 ke puku ya Sepedi Leleme la Gae. Puku ye e na le dikarolwana tse pedi, e lego: Puku ya Barutwana le Puku ya Morutisi. Dipuku tse di humile ka tse di latelago: Go bonolo go somisa dipuku tse ka gore kagego le tshepediso
R 160,29 R 188,58

Sediba Sa Thuto: Mphato wa 12: Puku ya barutwana

Puku ya Sediba sa Thuto Mphato wa 12 ke puku ya Sepedi Leleme la Gae. Puku ye e na le dikarolwana tse pedi, e lego: Puku ya Barutwana le Puku ya Morutisi. Dipuku tse di humile ka tse di latelago: Go bonolo go somisa dipuku tse ka gore kagego le tshepediso
R 139,65 R 164,29

Platinum a re sogeng thari: Gr 12: Learner's book

E tSwa pele ka go akaretSa dinyakwa tSa CAPS ebile e ngwadilwe ke bangwadi ba hlwahlwa. E tSwa pele ka diswantSho tSa go kgahliSa le meSongwana ya go lokela baithuti, gomme ya thuSa go hlabolla dipoelo le go hlohleletSa baithuti.
R 196,35 R 231,00

Platinum Maths: Platinum mathematics: Grade 7 - 9: Wallcharts Gr 7 - 9: Wallchart

Superior CAPS coverage and written by expert authors. Superior illustrations and activities to improve results and motivate learners. Superior teacher support to save time and make teaching easy. Superior quality = exam success!.
R 355,30 R 418,00

Ke di bone: Gr 10 - 12

Sebolaie o ikhweta a le gare ga lewatle le kgabo ya mollo. Bjalo ka ge mmago ngwana a swara thipa ka bogaleng, mosadi yo o ile a swanelwa ke go twa ka difate go yo selela bana ba gagwe le go ba lokieta bokamoso. Moomo o ile a o humana ka morago ga go katana lebaka le letelele. Le ge a be a sa o rate, mohlako o ile wa mo gapeleta go o tea.
R 169,96 R 199,95