Close
You have no items in your shopping cart.
Search
Picture for category isiZulu Home Language

isiZulu Home Language

isiZulu Home Language
3 Items in Grid 4 Items in Grid List

IsiZulu Soqobo: Ibanga 12: Incwadi Kathisha

IsiZulu (Zulu) SOQOBO lbanga 12 . Lezi yizincwadi ezihlelelwe ukufundisa ulimi lwesiisiZulu (Zulu) emaBangeni l 0-12 (Grade 10-12). Lezi zincwadi zibhalwe ngendlela yokulandela uhlelo lwemfundo yeNqubomgomo yesiTatimende soHlelo nokuHlola (NquTaHleHlo) iCurriculum and Assessment Policy Statement - CAPS).
R 134,78 R 158,57

IsiZulu Sethu : Ibanga 12 : Incwadi Kathisha

lsiZulu Sethu siwuchungechunge (series) lwezincwadi ezihlelelwe amabanga 10, 11, 12. Zimbili izincwadi kulelo nalelo banga: lncwadi yoMfundi ( Learner Book) nencwadi kaThisha. Zombili lezi zincwadi zibhalwe zahambisana nesiTatimende sikaZwelonke senQubo mgomo yokuFunda nokuHlola (CAPS).
R 160,29 R 188,58

IsiZulu Sethu: Ibanga 12: Incwadi Yomfundi

lsiZulu Sethu siwuchungechunge (series) lwezincwadi ezihlelelwe amabanga 10, 11, 12. Zimbili izincwadi kulelo nalelo banga: lncwadi yoMfundi ( Learner Book) nencwadi kaThisha. Zombili lezi zincwadi zibhalwe zahambisana nesiTatimende sikaZwelonke senQubo mgomo yokuFunda nokuHlola (CAPS).
R 134,78 R 158,57

Ukuhluzwa Kwezinkondlo Ezintsha ZesiZulu

Le ncwadi iqukethe amasu okuhluza nokuphendula imibuzo ephathelene nezinkondlo zesiisiZulu (Zulu) zebanga le-12 ulimi lwaseKhaya. Kukhona nezincazelo zamagama kanye nezibonelo zemibuzo nezimpendulo.
R 42,03 R 49,45

Umhlahlandlela wokuhluza imibhalo : Ibanga 12

Le yinsizakufunda ehlelelwe abafundi abafundi abafunda izincwadi eziqokelwe leli banga olimini lwesiZulu, ulimi lwasekhaya. Iqukethe amanothi agxile encwadini ngayinye kanye nemibuzo emide nemifushane kanye nezimpendulo.
R 77,22 R 90,85