Close
You have no items in your shopping cart.

Dear customer, please note that any orders placed on or after 20 December 2019 will only be dispatched from the 13th of January 2020.

Search
Picture for category isiZulu Home Language

isiZulu Home Language

isiZulu Home Language
3 Items in Grid 4 Items in Grid List

IsiZulu Soqobo: Ibanga 12: Incwadi Kathisha

IsiZulu (Zulu) SOQOBO lbanga 12 . Lezi yizincwadi ezihlelelwe ukufundisa ulimi lwesiisiZulu (Zulu) emaBangeni l 0-12 (Grade 10-12). Lezi zincwadi zibhalwe ngendlela yokulandela uhlelo lwemfundo yeNqubomgomo yesiTatimende soHlelo nokuHlola (NquTaHleHlo) iCurriculum and Assessment Policy Statement - CAPS).
R 134,78 R 158,57

IsiZulu Sethu : Ibanga 12 : Incwadi Kathisha

lsiZulu Sethu siwuchungechunge (series) lwezincwadi ezihlelelwe amabanga 10, 11, 12. Zimbili izincwadi kulelo nalelo banga: lncwadi yoMfundi ( Learner Book) nencwadi kaThisha. Zombili lezi zincwadi zibhalwe zahambisana nesiTatimende sikaZwelonke senQubo mgomo yokuFunda nokuHlola (CAPS).
R 160,29 R 188,58

IsiZulu Sethu: Ibanga 12: Incwadi Yomfundi

lsiZulu Sethu siwuchungechunge (series) lwezincwadi ezihlelelwe amabanga 10, 11, 12. Zimbili izincwadi kulelo nalelo banga: lncwadi yoMfundi ( Learner Book) nencwadi kaThisha. Zombili lezi zincwadi zibhalwe zahambisana nesiTatimende sikaZwelonke senQubo mgomo yokuFunda nokuHlola (CAPS).
R 134,78 R 158,57

Ukuhluzwa Kwezinkondlo Ezintsha ZesiZulu

Le ncwadi iqukethe amasu okuhluza nokuphendula imibuzo ephathelene nezinkondlo zesiisiZulu (Zulu) zebanga le-12 ulimi lwaseKhaya. Kukhona nezincazelo zamagama kanye nezibonelo zemibuzo nezimpendulo.
R 38,25 R 45,00

Umhlahlandlela wokuhluza imibhalo : Ibanga 12

Le yinsizakufunda ehlelelwe abafundi abafundi abafunda izincwadi eziqokelwe leli banga olimini lwesiZulu, ulimi lwasekhaya. Iqukethe amanothi agxile encwadini ngayinye kanye nemibuzo emide nemifushane kanye nezimpendulo.
R 70,55 R 83,00