Close
You have no items in your shopping cart.
Search
Picture for category isiXhosa Readers

isiXhosa Readers

isiXhosa Readers
3 Items in Grid 4 Items in Grid List

IsiXhosa poetry anthology

This novel focuses on the life experiences of Siphikeleli. Brought up by Velazeke Mahlathini, he is unaware that his biological father is a known criminal and social miscreant, Bhekezabantu Buthelezi, who had an affair with Siphikeleli's mother MaMthembu. Siphikeleli encounters numerous challenges in life.
R 153,81 R 180,95

Liphandlwe libona

R 152,11 R 178,95

Elowo nalowo: Gr 10 - 12

R 179,31 R 210,95

Umdiliya wesihobe: Gr 8 - 12 : Poetry anthology

This is a poetry anthology that is rich in poetic language and suitable for IsiXhosa Home Language learners. This book supports the readers by supplying a section that helps them to analyse poetry. The poems have been written by both male and female poets and cover a number of topical issues.
R 135,11 R 158,95

Ubuncwane bosiba: Gr 9 - 12

R 165,71 R 194,95

Ukuba ndandazile : Gr 9 - 12

Le noveli ingesihlava esiye sangena kumtshato kaNomzamo noSiyamcela. Iitshomi zibe nefuthe kakhulu ekutshintsheni isimilo sikaNomzamo. The book is about the challenges faced by Nomzamo and her husband Siyamcela in their marriage.
R 210,76 R 247,95

Izibongo zomthonyama : Gr 9 - 12

Le yindlela yezibongo zemveli ebonakalisa indlela ende ehanjwe lolu didi loncwadi kwinkqubela yalo. Iqala kwizibongo zikaNtsikana apho abonga khona uThixo kwinkulungwane yeshumi elinesithoba, kubandakanywe izibongo zomthonyama ezigqwesileyo. Lenziwe nelinge elincomekayo lokunika iintsingiselo zamagama anqabileyo. Indaba yotyelo ayikholi, zifundele.
R 189,51 R 222,95

Ingqayi

Le ncwadi yifolklore, oko kuthetha ukuba lulwazi olwasungulwa ngookhokho besizwe okanye uhlanga oluthile baza baludlulisela kwizizukulwana ngezizukulwana zabo ngomlomo. Apha sithetha ngentsomi, amaqhina, amasiko nezithethe ulwazi olungazange lubhalwe koko ludluliswe ngomlomo.
R 130,05 R 153,00