Close
You have no items in your shopping cart.
Search
Picture for category isiXhosa Readers

isiXhosa Readers

isiXhosa Readers
3 Items in Grid 4 Items in Grid List

IsiXhosa ngumdiliya

Lincwadi zika - lsiXhosa Ngumdiliya luluhlu lweencwadi zolwimi lwesiXhosa esele kukudala zikho ezikolweni, kodwa ngoku zivela sele zibhalwe ngokutsha ngokomgaqo we-CAPS wokufundisa eziklasini, nopasiswe kutsha nje liSebe lezeMfundo yeli lizwe.
R 121,43 R 142,86

IsiXhosa ngumdiliya

Lincwadi zika - lsiXhosa Ngumdiliya luluhlu lweencwadi zolwimi lwesiXhosa esele kukudala zikho ezikolweni, kodwa ngoku zivela sele zibhalwe ngokutsha ngokomgaqo we-CAPS wokufundisa eziklasini, nopasiswe kutsha nje liSebe lezeMfundo yeli lizwe.
R 149,35 R 175,71

IsiXhosa poetry anthology

This novel focuses on the life experiences of Siphikeleli. Brought up by Velazeke Mahlathini, he is unaware that his biological father is a known criminal and social miscreant, Bhekezabantu Buthelezi, who had an affair with Siphikeleli's mother MaMthembu. Siphikeleli encounters numerous challenges in life.
R 141,91 R 166,95

Liphandlwe libona

R 140,21 R 164,95

Elowo nalowo: Gr 10 - 12

R 165,71 R 194,95

Umdiliya wesihobe: Gr 8 - 12 : Poetry anthology

This is a poetry anthology that is rich in poetic language and suitable for IsiXhosa Home Language learners. This book supports the readers by supplying a section that helps them to analyse poetry. The poems have been written by both male and female poets and cover a number of topical issues.
R 124,91 R 146,95

Ubuncwane bosiba: Gr 9 - 12

R 165,71 R 194,95

Akwaba: Gr 9 - 12

Lo ngumdlalo osekwe kwelentlanzi, phantsi kweNtab'etafile. Ibali eli liqulethe umbandela obalulekileyo nobilis'ibunzi kuluntu luphela - isifo esigqugqisayo uGawulayo, kwanentsholongwane engunozala weli gongqongqo lesifo. Libali elingoPhumela intwazana esakhulayo. Njengoko igama layo lisitsho, iphumela kumanzinzithi neenzima zobomi.
R 157,21 R 184,95

Sijuxuza Eluthulini: Sijuxuza eluthulini: Gr 9 - 12 Gr 9 - 12

Lapha kuhlangana neentandani ezimbini uLucky kanye no Bantazi umntazana kanye nesokana, kanti unina lomntana uNaSindana okunguye umraranisi wawowoke umraro ongaphakathi kwencwajana samdlalo lo. Into ekulu ngile yokuthi uNaSindana lo umuntu ongathandi bona umakhelwana wakho. A drama about the role that parents play in their children's love lives.
R 175,06 R 205,95

Ukuba ndandazile : Gr 9 - 12

Le noveli ingesihlava esiye sangena kumtshato kaNomzamo noSiyamcela. Iitshomi zibe nefuthe kakhulu ekutshintsheni isimilo sikaNomzamo. The book is about the challenges faced by Nomzamo and her husband Siyamcela in their marriage.
R 194,61 R 228,95

Ingqayi

Le ncwadi yifolklore, oko kuthetha ukuba lulwazi olwasungulwa ngookhokho besizwe okanye uhlanga oluthile baza baludlulisela kwizizukulwana ngezizukulwana zabo ngomlomo. Apha sithetha ngentsomi, amaqhina, amasiko nezithethe ulwazi olungazange lubhalwe koko ludluliswe ngomlomo.
R 121,55 R 143,00