Close
You have no items in your shopping cart.
Search
isiXhosa
3 Items in Grid 4 Items in Grid List

Isingqi Senkulungwane (School Edition)

Kule ncwadi yemibongo mfundi udekelwe ngeendidi ngeendidi zemibongo, ingulowo uphantsi kwesihloko solo didi. Ukwanikiwe indlela yokufunda umbongo, kwaye ufunde nisiZulu (Zulu) ngababhali, ngobomi, ngembali, ngamaqhawe kwangen.
R 58,28 R 68,57

IsiXhosa ngumdiliya

Lincwadi zika - lsiXhosa Ngumdiliya luluhlu lweencwadi zolwimi lwesiXhosa esele kukudala zikho ezikolweni, kodwa ngoku zivela sele zibhalwe ngokutsha ngokomgaqo we-CAPS wokufundisa eziklasini, nopasiswe kutsha nje liSebe lezeMfundo yeli lizwe.
R 139,65 R 164,29

IsiXhosa ngumdiliya

Lincwadi zika - lsiXhosa Ngumdiliya luluhlu lweencwadi zolwimi lwesiXhosa esele kukudala zikho ezikolweni, kodwa ngoku zivela sele zibhalwe ngokutsha ngokomgaqo we-CAPS wokufundisa eziklasini, nopasiswe kutsha nje liSebe lezeMfundo yeli lizwe.
R 163,93 R 192,86

IsiXhosa poetry anthology

This novel focuses on the life experiences of Siphikeleli. Brought up by Velazeke Mahlathini, he is unaware that his biological father is a known criminal and social miscreant, Bhekezabantu Buthelezi, who had an affair with Siphikeleli's mother MaMthembu. Siphikeleli encounters numerous challenges in life.
R 166,56 R 195,95

Liphandlwe libona

R 164,86 R 193,95

Elowo nalowo: Gr 10 - 12

R 193,76 R 227,95

Umdiliya wesihobe: Gr 8 - 12 : Poetry anthology

This is a poetry anthology that is rich in poetic language and suitable for IsiXhosa Home Language learners. This book supports the readers by supplying a section that helps them to analyse poetry. The poems have been written by both male and female poets and cover a number of topical issues.
R 146,16 R 171,95

Akwaba: Gr 9 - 12

Lo ngumdlalo osekwe kwelentlanzi, phantsi kweNtab'etafile. Ibali eli liqulethe umbandela obalulekileyo nobilis'ibunzi kuluntu luphela - isifo esigqugqisayo uGawulayo, kwanentsholongwane engunozala weli gongqongqo lesifo. Libali elingoPhumela intwazana esakhulayo. Njengoko igama layo lisitsho, iphumela kumanzinzithi neenzima zobomi.
R 183,56 R 215,95

Ukuba ndandazile : Gr 9 - 12

Le noveli ingesihlava esiye sangena kumtshato kaNomzamo noSiyamcela. Iitshomi zibe nefuthe kakhulu ekutshintsheni isimilo sikaNomzamo. The book is about the challenges faced by Nomzamo and her husband Siyamcela in their marriage.
R 227,76 R 267,95