Close
You have no items in your shopping cart.
Search
isiXhosa
3 Items in Grid 4 Items in Grid List

Isingqi Senkulungwane (School Edition)

Kule ncwadi yemibongo mfundi udekelwe ngeendidi ngeendidi zemibongo, ingulowo uphantsi kwesihloko solo didi. Ukwanikiwe indlela yokufunda umbongo, kwaye ufunde nisiZulu (Zulu) ngababhali, ngobomi, ngembali, ngamaqhawe kwangen.
R 58,28 R 68,57

IsiXhosa poetry anthology

This novel focuses on the life experiences of Siphikeleli. Brought up by Velazeke Mahlathini, he is unaware that his biological father is a known criminal and social miscreant, Bhekezabantu Buthelezi, who had an affair with Siphikeleli's mother MaMthembu. Siphikeleli encounters numerous challenges in life.
R 166,56 R 195,95

Oxford ukhanyo CAPS: Gr 10: Learner's book : Home language

IOxford Ukhanyo iqulathe izifundo zoLwimi IwaseKhaya kwaye isetyenziswa ngootitshala kuMzantsi Afrika uphela. Ityebile ngokomxholo kwaye iyazifezekisa iimfuno zeCAPS. Imixholo (themes) ihambelana neCAPS nto leyo eyenza ukuba kube lula ukuyisebenzisa. Inika abafundi isiseko esiluqilima esiya kubanceda baziphumelele lula iimviwo zokuphela konyaka.
R 226,91 R 266,95

Liphandlwe libona

R 164,86 R 193,95

Study & master incindi yolwimi lwesiXhosa

I-Study & Master Incindi Yolwimi LwesiXhosa ibhalwe liqela lababhali abanamava ukuqinisekisa umoya.
R 199,83 R 235,09

Study & master incindi yolwimi lwesiXhosa

I-Study & Master Incindi Yolwimi LwesiXhosa ibhalwe liqela lababhali abanamava ukuqinisekisa umoya.
R 367,25 R 432,06

Elowo nalowo: Gr 10 - 12

R 193,76 R 227,95

Akwaba: Gr 9 - 12

Lo ngumdlalo osekwe kwelentlanzi, phantsi kweNtab'etafile. Ibali eli liqulethe umbandela obalulekileyo nobilis'ibunzi kuluntu luphela - isifo esigqugqisayo uGawulayo, kwanentsholongwane engunozala weli gongqongqo lesifo. Libali elingoPhumela intwazana esakhulayo. Njengoko igama layo lisitsho, iphumela kumanzinzithi neenzima zobomi.
R 183,56 R 215,95

Kwaxhosa zibenza zibutya

Incwadi yolwimi egxininisa kakhulu kwigrama; Incwadi yolwimi egxininisa ekwakhiweni kwezakhono zolwimi; Incwadi yolwimi egxininisa nasekuzilungiseleleni uviwo; Incwadi yolwimi enezicatshulwa zokufundwayo ezongezelelweyo.
R 166,60 R 196,00

Ukuba ndandazile : Gr 9 - 12

Le noveli ingesihlava esiye sangena kumtshato kaNomzamo noSiyamcela. Iitshomi zibe nefuthe kakhulu ekutshintsheni isimilo sikaNomzamo. The book is about the challenges faced by Nomzamo and her husband Siyamcela in their marriage.
R 227,76 R 267,95