Close
You have no items in your shopping cart.
Search
Picture for category Phonics

Phonics

Phonics
3 Items in Grid 4 Items in Grid List

IsiXhosa Ngumdiliya

Kwakhona ezi ncwadi zilungiswe zaza zahlelwa ukuze zifumaneke ngolu hlobo: Incwadi nganye inemisetyenzana yokuqeqesha umfundi ukuba akwazi ukuzifunda nokuzibhala izandi
R 50,15 R 59,00

IsiXhosa Ngumdiliya

Kwakhona ezi ncwadi zilungiswe zaza zahlelwa ukuze zifumaneke ngolu hlobo: Incwadi nganye inemisetyenzana yokuqeqesha umfundi ukuba akwazi ukuzifunda nokuzibhala izandi
R 50,15 R 59,00

IsiZulu sethu escebile phonics

Incwadi yohlelo lwemisindo: equkethe uhlelo lwemisindo yonke efundwa kuleli banga.Ukwethulwa komsindo ngamunye kuhambisana nesithombe ukugcizelela umsindo lowo owethulwayo. Incwadi Yokusebenzela equkethe imisebenzana ethuthukisa ukubhalwa kwemisindo.
R 36,55 R 43,00

Isizulu sethu esicebile : Gr 1: Teacher's guide

lsiZulu Sethu Esicebile Ukufundwa Kwemisindo Nezinhlamvu lbanga l Uhlu lwezincwadi lsiZulu Sethu Esicebile Ukufundwa Kwemisindo Nezinhlamvu lbanga 1, luhlelwe kanje: Uhlelo Lwemlslndo Namakhadl: lncwadi equkethe uhlelo lwemisindo yonke efundwa kuleli bang
R 70,55 R 83,00

IsiZulu sethu escebile phonics

lsiZulu Sethu Esicebile Ukufundwa Kwemisindo Nezinhlamvu lbanga 1 Uhlu lwezincwadi lsiZulu Sethu Esicebile Ukufundwa Kwemisindo Nezinhlamvu lbanga 1, luhlelwe kanje: Uhlelo Lwemlalndo Namakhadl; lncwadi equkethe uhlelo lwemisindo yonke etundwa kuleli bang
R 36,55 R 43,00

IsiZulu sethu

Eziyimibala ezinezindaba ebangeni ngalinye.
R 33,73 R 39,68

IsiZulu sethu

Eziyimibala ezinezindaba ebangeni ngalinye.
R 33,73 R 39,68

IsiZulu sethu

Eziyimibala ezinezindaba ebangeni ngalinye.
R 33,73 R 39,68

IsiZulu sethu

Eziyimibala ezinezindaba ebangeni ngalinye.
R 33,73 R 39,68

IsiZulu soqobo

IsiZulu Soqobo Ukufundwa kwemisindo (Amaleveli 1 - 3) Lezi yizincwadi ezihlelwe ukufundisa ukufundwa kwemisindo olimini lwesiZulu kusukela ebangeni lokuqala (Grade 1) kuya kwelesithathu (Grade 3).
R 106,26 R 125,01

IsiZulu soqobo

Lolu uchungechunge lwezincwadi ezihlelelwe ukufundwa kwemisindo ezilekelela uthisha ukuqhuqhuzela isiko lokufunda emabangeni aphansi.
R 34,71 R 40,83

IsiZulu soqobo

Lolu uchungechunge lwezincwadi ezihlelelwe ukufundwa kwemisindo ezilekelela uthisha ukuqhuqhuzela isiko lokufunda emabangeni aphansi.
R 34,71 R 40,83