Close
You have no items in your shopping cart.
Search
Picture for category Siswati Home Language Readers

Siswati Home Language Readers

Siswati Home Language Readers
3 Items in Grid 4 Items in Grid List

Emabhizinisi Kubomakhelwane

Incwajana ye-5 kuleti-5 Siswati Lesicwengekile siluhla lwetincwadzi tekufundza teSiswati letibhalelwe emabanga laphasi kusukela ebangeni le-1 kuya kule-3.
R 48,57 R 57,14

Kagiso Reader: Asidlale (NCS) : Grade R : Book 7

This grated reading scheme for the Foundation Phase enables learners to develop literacy skills incrementally and with confidence.
R 50,00

Kagiso Reader: Angiyitfoli (NCS) : Grade 1 : Book 9

Tincwadzi tekufundza takaKagiso: Tincwadzi tekufundza takaKagiso tihlelwe ngendlela lesezingeni leliphakeme yelipulani lokufundza laseNingizimu Afrika kumabanga laphasi (Mabanga R-3).
R 50,00

Kagiso Reader: Gijima (NCS) : Grade 1 : Book 2

The Kagiso readers series is an illustrated graded reading scheme for the foundation phase, which presents a range of situations and contexts authentically and realistically.
R 50,00

Kagiso Reader: Annie usita bangani bakhe (NCS) : Grade 1 : Book 14

Tincwadzi tekufundza takaKagiso: Tincwadzi tekufundza takaKagiso tihlelwe ngendlela lesezingeni leliphakeme yelipulani lokufundza laseNingizimu Afrika kumabanga laphasi (Mabanga R-3).
R 50,00

Kagiso Reader: Bukhulu nebuncane (NCS) : Grade 1 : Book 11

This grated reading scheme for the Foundation Phase enables learners to develop literacy skills incrementally and with confidence.
R 50,00

Direto le meretelo ya Baswana

Ke kgoboketo ya diretwana ta go fapafapana ta Sepedi. This collection of Sepedi poems covers a wide range of topics and themes.
R 102,00 R 120,00