Close
You have no items in your shopping cart.
Search
Picture for category Siswati Home Language Readers

Siswati Home Language Readers

Siswati Home Language Readers
3 Items in Grid 4 Items in Grid List

Emabhizinisi Kubomakhelwane

Incwajana ye-5 kuleti-5 Siswati Lesicwengekile siluhla lwetincwadzi tekufundza teSiswati letibhalelwe emabanga laphasi kusukela ebangeni le-1 kuya kule-3.
R 50,15 R 59,00

Kagiso Reader: Bumnandzi lobungaka (NCS) : Grade 1 : Book 8

This grated reading scheme for the Foundation Phase enables learners to develop literacy skills incrementally and with confidence.
R 57,00

Kagiso Reader: Asidlale (NCS) : Grade R : Book 7

This grated reading scheme for the Foundation Phase enables learners to develop literacy skills incrementally and with confidence.
R 57,00

Kagiso Reader: Luhambo (NCS) : Grade 1 : Book 10

Tincwadzi tekufundza takaKagiso: Tincwadzi tekufundza takaKagiso tihlelwe ngendlela lesezingeni leliphakeme yelipulani lokufundza laseNingizimu Afrika kumabanga laphasi (Mabanga R-3).
R 57,00

Kagiso Reader: Incwadzi ya Mari (NCS) : Grade R : Book 5

The Kagiso readers series is an illustrated graded reading scheme for the foundation phase, which presents a range of situations and contexts authentically and realistically.
R 57,00

Kagiso Reader: Bukhulu nebuncane (NCS) : Grade 1 : Book 11

This grated reading scheme for the Foundation Phase enables learners to develop literacy skills incrementally and with confidence.
R 57,00

Kagiso Reader: Likhaya lami (NCS) : Grade 1 : Book 4

The Kagiso readers series is an illustrated graded reading scheme for the foundation phase, which presents a range of situations and contexts authentically and realistically.
R 57,00

Kagiso Reader: Lusuku lolumnandzi (NCS) : Grade 1 : Book 12

The Kagiso readers series is an illustrated graded reading scheme for the foundation phase, which presents a range of situations and contexts authentically and realistically.
R 57,00

Kagiso Reader: Angiyitfoli (NCS) : Grade 1 : Book 9

Tincwadzi tekufundza takaKagiso: Tincwadzi tekufundza takaKagiso tihlelwe ngendlela lesezingeni leliphakeme yelipulani lokufundza laseNingizimu Afrika kumabanga laphasi (Mabanga R-3).
R 57,00

Kagiso Reader: Gijima (NCS) : Grade 1 : Book 2

The Kagiso readers series is an illustrated graded reading scheme for the foundation phase, which presents a range of situations and contexts authentically and realistically.
R 57,00

Kagiso Reader: Annie usita bangani bakhe (NCS) : Grade 1 : Book 14

Tincwadzi tekufundza takaKagiso: Tincwadzi tekufundza takaKagiso tihlelwe ngendlela lesezingeni leliphakeme yelipulani lokufundza laseNingizimu Afrika kumabanga laphasi (Mabanga R-3).
R 57,00