Close
You have no items in your shopping cart.
Search
Siswati
3 Items in Grid 4 Items in Grid List

Emabhizinisi Kubomakhelwane

Incwajana ye-5 kuleti-5 Siswati Lesicwengekile siluhla lwetincwadzi tekufundza teSiswati letibhalelwe emabanga laphasi kusukela ebangeni le-1 kuya kule-3.
R 50,15 R 59,00

Kagiso Reader: Angiyitfoli (NCS) : Grade 1 : Book 9

Tincwadzi tekufundza takaKagiso: Tincwadzi tekufundza takaKagiso tihlelwe ngendlela lesezingeni leliphakeme yelipulani lokufundza laseNingizimu Afrika kumabanga laphasi (Mabanga R-3).
R 54,00

Kagiso Reader: Annie usita bangani bakhe (NCS) : Grade 1 : Book 14

Tincwadzi tekufundza takaKagiso: Tincwadzi tekufundza takaKagiso tihlelwe ngendlela lesezingeni leliphakeme yelipulani lokufundza laseNingizimu Afrika kumabanga laphasi (Mabanga R-3).
R 54,00

Kagiso Reader Workbook (NCS) : Grade 1

The Kagiso readers series is an illustrated graded reading scheme for the foundation phase, which presents a range of situations and contexts authentically and realistically.
R 46,75 R 55,00

Ge Retsea Leeto: Spot On Sepedi: Ge re tsea leeto: Mphato 1: Padiso Gr 1: Small Reader

A re hlohloletseng barutwana go bala!. Dipuku tsa go bala tsa Spot On di na le dikanegelo tsa go kgahlisa tsa Afrika Borwa, batseakarolo ba go fapafapana le diswantsho tse dibotse go kgahla le go hlohloletsa barutwana gore ba kganyoge go bala. Dipuku tsa go bala tsa Spot On di thomilwe ke sehlopha sa ditsebi tsa maleme a maleba gammogo le barutisi.
R 64,00

Direto le meretelo ya Baswana

Ke kgoboketo ya diretwana ta go fapafapana ta Sepedi. This collection of Sepedi poems covers a wide range of topics and themes.
R 108,80 R 128,00