Close
You have no items in your shopping cart.
Search
Kantsi Inje Imphilo

Kantsi Inje Imphilo

Publisher : Shuter & Shooter (Pty) Ltd
SKU: 9781920605346
R 54,00
R 45,90
Lendzaba iphatselene nemindeni lemibili leyayihlala endzaweni yasemakhaya. Bantfu labanyenti kulesigodzi bebangakafundzi kantsi bekunemndeni munye lonjingile. Lomndeni lonjingile bewakhelene nemndeni lophuyile lapho indvodza yakhona ingabondli bantfwabayo.
Lendzaba iphatselene nemindeni lemibili leyayihlala endzaweni yasemakhaya. Bantfu labanyenti kulesigodzi bebangakafundzi kantsi bekunemndeni munye lonjingile. Lomndeni lonjingile bewakhelene nemndeni lophuyile lapho indvodza yakhona ingabondli bantfwabayo. Umkayo waba nemona ngaloko bekwenteka kamakhelwane nekutsi inkhosikati yakhona ikwati nekushayela imoto. Umndeni lonjingile bewuhlala umeme njalo bomakhelwane emicimbini nekutsi batewudla kanye. Umndeni lophuyile wagcina ucolisile emndenini lonjingile nawo wacala kuphila imphilo lencono.
Products specifications
ISBN13 9781920605346
Publisher Shuter & Shooter (Pty) Ltd
Contributor By (author) Z.M. Ngobeni, By (author) N.V. Ngobeni
Publication Date 2013-06-13
Language Swazi; Swati
Format Paperback / softback
Pages 0
Product Dimensions (H x W x L) in mm 210 X 148 X 210
Shipping Weight (grams) 500
Write your own review Close Review Form
  • Only registered users can write reviews
*
*
Bad
Excellent
*
*
*
*
Description
Lendzaba iphatselene nemindeni lemibili leyayihlala endzaweni yasemakhaya. Bantfu labanyenti kulesigodzi bebangakafundzi kantsi bekunemndeni munye lonjingile. Lomndeni lonjingile bewakhelene nemndeni lophuyile lapho indvodza yakhona ingabondli bantfwabayo. Umkayo waba nemona ngaloko bekwenteka kamakhelwane nekutsi inkhosikati yakhona ikwati nekushayela imoto. Umndeni lonjingile bewuhlala umeme njalo bomakhelwane emicimbini nekutsi batewudla kanye. Umndeni lophuyile wagcina ucolisile emndenini lonjingile nawo wacala kuphila imphilo lencono.
Products specifications
ISBN13 9781920605346
Publisher Shuter & Shooter (Pty) Ltd
Contributor By (author) Z.M. Ngobeni, By (author) N.V. Ngobeni
Publication Date 2013-06-13
Language Swazi; Swati
Format Paperback / softback
Pages 0
Product Dimensions (H x W x L) in mm 210 X 148 X 210
Shipping Weight (grams) 500
}