Close
You have no items in your shopping cart.
Search
Picture for category IsiZulu

IsiZulu

IsiZulu
3 Items in Grid 4 Items in Grid List

Insika Yethu Grade 11 Teachers guide

Insika Yethu Grade 11 Teachers guide
R 84,77

Hlomula Ngolimi LwesiZulu Grade 11 Teachers guide

Hlomula Ngolimi LwesiZulu Grade 11 Teachers guide
R 84,77

Insika Yethu Grade 12 Teachers guide

Insika Yethu Grade 12 Teachers guide
R 83,43

Inhlamvu Yelanga

Gr 7 HL IsiZulu Novel
R 28,90

Clever IsiZulu 5

isiZulu
R 259,96

Hlomula Ngolimi LwesiZulu 11 HL Incw Kathisha CAPS

Sibhale lezi zincwadi, iNcwadi kaThisha neNcwadi yomFundi ukuba ziqondeke kalula ziveze ulwazi futhi zihlumelelise amakhono namagugu ngendlela enokuthakaselwa okukhulu ngabafundi bebanga le-11. Le ncwadi kaThisha iqukethe ulwazi, izincazelo zemisebenzi eyenziwa ngabafundi, imibono eyakhayo amasu okuhlola ozowadinga ekuhlahleni indlela yokufundwa kolimi lwesiZulu lweBele
R 85,94

Hlomula Ngolimi LwesiZulu 12 HL Incw Kathisha CAPS

Sibhale lezi zincwadi, iNcwadi kaThisha neNcwadi yomFundi ukuba ziqondeke kalula ziveze ulwazi futhi zihlumelelise amakhono namagugu ngendlela enokuthakaselwa okukhulu ngabafundi bebanga le-12. Le ncwadi kaThisha iqukethe ulwazi, izincazelo zemisebenzi eyenziwa ngabafundi, imibono eyakhayo, amasu okuhlola ozowadinga ekuhlahleni indlela yokufundwa kolimi lwesiZulu lweBele.
R 91,52

Insika Yethu 12 (HL) Incwadi Kathisha (CAPS)

Thisha sikwethulela ngenhlonipho nokuzithoba nansi incwadi yesiZulu yebanga le-12, ebhalwe yalandela uhlelo lwemfundo egxile emakhonweni (CAPS). Iqukethe ulwazi olusematheni olwehlukaniswe ngezahlukwana eziyishumi. Lezi zahluko zehlukaniswe ngamayunithi amabili isahluko ngasinye, lokhu kwenza ukuthi uthole ulwazi olwenele ngesahluko sisinye. Le ncwadi thisha ihambisana nencwadi yomfundi, inikeza izimpendulo noma izixazululo zemibuzo esencwadini yomfundi.
R 91,52

Insika Yethu Grade 11 Teachers guide

Le ncwadi Insika Yethu iwuchungechunge olusuka ebangeni le-10, ele-11 kuze kufike kwele-12. Njengoba le ncwadi ingeyebanga le-11, kusobala ukuthi umfundi uzokuthola ukushuba kwezinga nokujiya kwesiZulu okuhambisana naleli banga. Umfundi uzonwampela kulezi zaqheqhe athuthukise ulwazi lwakhe lwesiZulu. Nothisha izomphasa le nsika ze akwazi ukuhlomisa abafundi eqinile. Le ncwadi Insika Yethu izohlomisa abafundi nothisha ngolwazi lwesiZulu ukuze bezoziqhenya ngobuzwe babo. Phela ngaphandle kolimi leso sizwe sifile. Siyathemba ukuthi isizwe siyoncinda size sincindise nesizukulwane esizayo kulo lolu dengezi, ze isizwe sikaPhunga noMageba sizosimama.
R 72,66